2019 Çalışma İzni Türleri Nelerdir ?

Çalışma izni türleri;  Süreli Çalışma izni, Süresiz Çalışma İzni ve Bağımsız Çalışma İzni olmak üzere 3’e ayrılmaktadır.

Süreli Çalışma İzni :

Uluslararası İşgücü Kanununa göre çalışma izni kriterleri sağlanması durumunda, belirli bir işyeri ve belirli bir meslekte çalışmak üzere belirtilen tarihler arasında verilen izne süreli çalışma izni denir.

*İlk başvuru olumlu değerlendirildikten sonra en çok bir yıl süreli çalışma izni verilir.

*Yabancının aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi durumunda işveren tarafından süre uzatımında bulunulması gerekmektedir. Uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi sonucunda ilk uzatma başvurusu en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurusu en çok üç yıla kadar süreli çalışma izni verilebilir.

*Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere, çalışma izninin süresi altı yıla kadar uzatılabilir.

*Farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurularda ilk başvuru gibi değerlendirilerek en çok bir yılsüreli çalışma izni verilir.

Süresiz çalışma İzni :

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılar ile eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi önemli olan yabancılara süresiz çalışma izni verilebilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.

*Türkiye’de en az 8 yıl kesintisiz ve yasal olarak ikamet eden (uzun dönem ikamet izni olan yabancılar) ve en az 6 yıl yasal olarak çalışmış yabancılara süresiz çalışma izni verilebilir.

*Yabancının en az 8 yıl yasal ve kesintisiz olarak Türkiye’de ikamet etme şartı değerlendirilirken öğrenim süreleri dikkate alınmaz.

*Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru yapılırken yabancının Türkiye’de en az 6 yıl yasal olarak çalışmış olduğunu belgelendirmesi gerekmektedir.

*Süresiz çalışma izni almış bir yabancı, işyerinin ya da işyeri adresinin değişmesi durumunda 15 gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirim yapması gerekmektedir.

*Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanırlar.

* Süresiz çalışma izni yabancının veya işvereninin talebiyle veya uzun dönem ikamet izninin iptalini gerektiren hâllerde iptal edilebilir.

*Çalışma izni verilen yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışlarına ilişkin kayıtlar İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlığa bildirilir.

*Süresiz çalışma izni olan yabancı, özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilir.

*Süresiz çalışma izni olan yabancının seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur.

Bağımsız Çalışma İzni :

Bağımsız çalışacak yabancılara, Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları şartıyla Bakanlık tarafından bağımsız çalışma izni süreli olarak verilebilir.

*Profesyonel meslek mensubu yabancılara, belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir.

*Bağımsız çalışma izninin uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenecek diğer hususlar da dikkate alınır.

Benzer Konular